Huishoudelijk Reglement

HEEMKUNDEKRING MAASDORPEN IN DE GEMEENTE LITH
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art. 1 Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter(ster), secretaris(esse), penningmeester(esse) en twee leden.
Om geldige besluiten te kunnen nemen moet tenminste 2/3 der  bestuursleden aanwezig zijn.
Het bestuur wordt gekozen voor de tijd van drie jaar door de ledenvergadering, uit de door het bestuur en/of de leden voorgestelde kandidaten. Ieder jaar treedt een deel van het bestuur af volgens een door het bestuur opgesteld rooster. De voorzitter en  secretaris treden zo mogelijk niet in hetzelfde jaar af.
Bij tussentijdse vacatures treedt het nieuw gekozen lid, wat betreft het rooster van aftreden, in de plaats van het afgetreden lid.
Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de secretaris of penningmeester op als voorzitter.
Art. 2 De kandidaatstelling door het bestuur geschiedt in de oproep voor  de ledenvergadering en moet  één week van te voren in het bezit van de leden zijn. Door de leden kunnen kandidaten gesteld worden tot de aanvang der vergadering. In de ledenvergadering wordt schriftelijk gestemd over de kandidaten. Over alle vacatures wordt gelijktijdig gestemd, en gekozen zijn zij, die de meeste stemmen krijgen. Indien kandidaten evenveel stemmen krijgen heeft tussen hen herstemming plaats. Indien hierbij de stemmen staken, beslist het lot.
Afgetreden bestuursleden dragen terstond hun mandaat  over aan de nieuw benoemde bestuursleden en zenden de onder hen berustende papieren en andere eigendommen der vereniging binnen één week over naar de secretaris.
Waar in het HHR wordt gesproken van “ledenvergadering” wordt bedoeld de algemene vergadering, zoals omschreven in art. 12 van de Statuten.
Art. 3 De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie gekozen, de overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
Het initiatief voor het houden van vergaderingen, bijeenkomsten, studieavonden, lezingen, excursies en tentoonstellingen berust bij het bestuur. Voorstellen dienaangaande kunnen door de leden gericht worden aan het bestuur.
Art. 4 Alle leden zijn verkiesbaar voor bestuursfuncties. Ieder lid ontvangt een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1  geschieden bij de sectretaris. Na die tijd is de contributie over het volgend jaar verschuldigd.
Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen door de ledenvergadering tot erelid worden benoemd.
Schrapping van het lidmaatschap kan geschieden wegens wanbetaling of op grond van handelingen in strijd met het belang van de vereniging. Dit geschiedt  door de ledenvergadering, doch niet voordat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich voor het bestuur en de leden te rechtvaardigen en te verdedigen.
Art. 5 Het minimum bedrag der contributie en donatie wordt door de ledenvergadering vastgesteld. Wijziging kan plaats hebben met 2/3 meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. In de maand januari moeten de lidmaatschapsgelden en donaties worden voldaan.
Sinds vele jaren betalen alleenstaande 65+-seniorleden een lagere contributie.
Ieder jaar worden de boeken en bescheiden van de penningmeester door een kascommissie, bestaande ui t twee personen, nagezien. Deze commissie brengt daarover op de ledenvergadering verslag uit. Hierna treedt, volgens rooster, een lid van de kascommissie af en wordt een nieuw lid door de vergadering in zijn plaats benoemd. Eerstmaal worden de twee commissieleden door het bestuur benoemd. Van de kascommissie kan geen bestuurslid deel uitmaken. Het rooster van aftreden van het de leden van de kascommissie dient zo samengesteld te worden, dat een lid van deze commissie nooit langer dan twee achtereenvolgende jaren daarvan deel kan uitmaken.
Art. 6 Op de vergaderingen wordt over personen schriftelijk en over zaken mondeling gestemd. Voor de stemopneming worden door het bestuur drie leden benoemd. Bij alle stemmingen wordt beslist met gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarvoor statuten en/of huishoudelijk reglement anders hebben bepaald.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen hebben geen waarde. Bij staking der stemming vindt herstemming plaats. Indien wederom de stemmen staken, beslist het lot.
Art. 7 Op voorstel van het bestuur of 10 leden kunnen door de ledenvergadering wijzigingen op het huishoudelijk reglement worden aangebracht met een gewone meerderheid van stemmen. De oproep voor deze vergadering moet één week van te voren bij de leden zijn en de voorstellen moeten daarin vermeld staan.
Art. 8 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur met verantwoording aan de ledenvergadering.
Lith, 29 januari 2013
J. Smits, voorzitter.
R. Verschuur, secretaris.
 
Opmerking:       De ledenvergadering stelde vast op 29 januari 2013 t.a.v. art. 5 van het reglement dat de contributie c.q. donatie  ƒ 25,- per jaar per lid bedraagt en voor alleenstaande 65+ seniorleden € 18 per jaar
Art. 1: toevoegen: bij afwezigheid van de vz. treedt de secretaris of penningmeester op als voorzitter.