Lezingen 2006 t/m 2010

November en december 2010

Ter gelegenheid van de gemeentelijke herindeling Lith en Oss per 1-1-2011 heeft onze Heemkundekring het Kaart- en Kwartetspel ontwikkeld. Om bewoners van Lith en Oss met elkaar kennis te laten maken, zijn in de maanden november en december 2010 quizavonden gehouden. De kaarten van dit Kaart- en Kwartetspel zijn gebruikt voor de vragen en de antwoorden.

De quizavonden werden gehouden op:

8-10-2010 o.l.v. Henk Hoefnagel te Oijen in de Schaapskooi;

20-10-2010 o.l.v. Paul Spanjaard te Lith in de Hoeve;
21-10-2010 o.l.v. Jan Smits, te Lithoijen in Avanti;

12-11-2010, o.l.v. Henk Buijks te Maren Kessel in de Sleutel;

24-11-2010  o.l.v. Hans Diks te Ravenstein in Video Reo;

1-12-2010 o.l.v. René Bastiaanse te Oss in de Groene Engel;

7-12-2010  Finale Quiz o.l.v. de burgemeesters van Oss en van Lith,  de heer Herman Klitsie en mevrouw Sjoukje Haasjes-van den Berg te Lith in de Hoeve.

23-11-2010

Op 23 november 2010 stond tijdens onze traditionele lezingavond het kopje koffie niet in De Hoeve, maar in het Gildehuis Babbel aan de Pastoor Roesweg 47a te Maren-Kessel klaar. Daar werden we verwelkomd door de Hoofdman van het Gilde Sint Lambertus, de heer Jurgen Swinkels. Dit gilde is in het jaar 1526 opgericht. Vóór de Tweede Wereldoorlog en diverse jaren daarna heeft dit gilde tijden doorgemaakt waarin slechts 2 of 3 mensen lid waren, momenteel echter bestaat het gilde uit 77 leden.

De avond werd geopend met het vendelgebed. Daarna werd een lezing gehouden over het ontstaan van de gilden en wat die te betekenen hebben voor de gemeenschap.

Na de pauze konden de toeschouwers van de mogelijkheid gebruik maken om kennis te maken met gilde-attributen die tentoon gesteld stonden. Ook werd er ingegaan op het gilde Sint Lambertus zoals dat vroeger functioneerde en het gilde Sint Lambertus van nu.

26-10-2010

Op 26 oktober 2010 heeft de heer Jan Smits, voorzitter van onze Heemkundekring, een lezing verzorgd over: ‘De Tweede Wereldoorlog’.

De heer Jan Smits is, mede onder invloed van zijn werk, bovenmatig geschiedkundig geïnteresseerd.

Hij ging in op de aanleiding, de oorzaken en het verloop van de Tweede Wereldoorlog. Vooral het verloop van deze oorlog, voor zover wij weten de grootste ramp die de mensheid ooit is overkomen, zal ruim aan bod komen. Geen enkele ramp heeft meer schade aan infrastructuur en onroerende goederen veroorzaakt dan deze oorlog.

We hoeven alleen maar te denken aan de brandhaarden, de aanzienlijke vernietiging van het Joodse volk, de deportaties van bevolkingsgroepen etc. Ongeveer 50 miljoen mensen vonden de dood. Ook de nasleep van deze oorlog kwam ter sprake. Al deze aspecten werden tijdens deze lezing aangehaald waarbij de nadruk viel op de situatie in Nederland en onze omgeving tijdens de Duitse bezetting.

14-09-2010

Op 14 september 2010 heeft de heer Wim van den Brink een lezing verzorgd over:

‘De huisarts in het begin van de 20e eeuw, een man van aanzien, maar met beperkte mogelijkheden’.

De heer Wim van den Brink hield voor de pauze de lezing met PowerPoint-presentatie. Na de pauze gaf hij uitleg over zijn dokters-gereedschappen en die van zijn vrouw.

De heer Wim van den Brink is een man met kennis van zaken:
Na het behalen van het artsexamen in 1967 is hij drie jaar werkzaam geweest als algemeen assistent in het St. Jozef ziekenhuis te Gouda ter voorbereiding op de huisartspraktijk. Vervolgens was hij 9 jaar apotheekhoudend huisarts te Bleiswijk en vanaf 1982 hoofd Medische Dienst in het Astmacentrum te Davos (Zwitserland). In 1991 is hij teruggekeerd naar Nederland om tot 2002 werkzaam te zijn bij GlaxoSmithKline te Zeist in combinatie met een poliklinische deeltijdbaan in het Universitair Longcentrum in Dekkerswald (Groesbeek).

De heer Wim van den Brink heeft een brede belangstelling voor o.a. kunst  en oude klokken.

Aan deze lezing was een expositie van doktersgereedschappen gekoppeld.

13-04-2010

Op 13 april 2010 heeft de heer Hans van den Eeden een lezing verzorgd over:

‘De reis van Lodewijk Napoleon door Brabant in 1809’

De heer Hans van den Eeden, journalist, maakte een reconstructie van de inspectiereis die koning Lodewijk Napoleon in 1809 in Brabant heeft gemaakt.
De heer Hans van den Eeden vertelt:
Tijdens deze reis bezocht de koning nagenoeg het gehele departement Brabant. Tal van gehuchten, dorpen en steden werden bezocht. Het welkom van de koning was overal hartelijk en hij deelde royaal geschenken uit. Lodewijk Napoleon, de eerste koning van Holland, maakte deze reis van 13 april tot en met 3 mei 1809. De teruggave van de parochiekerken, gezondheidszorg, infrastructuur en de werkgelegenheid waren centrale thema’s tijdens deze reis.

De heer Hans van den Eeden ging eerst in op de situatie van Brabant in 1809. Daarna beschreef hij het doel, de opzet, het verloop en het resultaat van de reis van de koning. Tijdens de lezing werd nader ingegaan op het bezoek van de koning aan de Lith en andere Maasdorpen. De lezing werd ondersteund met fraai beeldmateriaal en tal van spraakmakende anekdotes.

30-03-2010

Op 30 maart 2010 was er in Maren-Kessel eenBHIC-avond o.l.v. René Bastiaanse van het BHIC uit ’s-Hertogenbosch.

23-03-2010

Op 23 maart 2010 heeft de heer Johan de Nooy, lid van onze Heemkundekring, een lezing verzorgd over: ‘Bomen in de gemeente Lith’.

De heer Johan de Nooy is ook lid van de Bomenstichting en hiervan contactpersoon voor de gemeente Lith en Oss. Hij heeft daarom een dia lezing gemaakt van wat er aan monumentale bomen in de gemeente Lith aanwezig is: vanaf Maren-Kessel tot Oijen.

De heer Johan de Nooy vertelt:

Bomen zijn in onze gemeente een relatief schaars goed, want een groot deel van het grondgebied bestaat uit uiterwaarden waar, m.u.v. de bakenpoplieren, niets mag groeien i.v.m. de waterafvoer van de Maas. Aan de andere kant van de gemeente liggen bijna eindeloze agrarische gronden, waar sinds de ruilverkaveling van de jaren ‘60 vrijwel alle bomen en houtwallen zijn gerooid.

Voor onze bomen zijn we dus vooral aangewezen op lanen, tuinen, en een heel klein beetje openbaar groen. Reden dus om zuinig te zijn op wat er nog is.

Hij nam de aanwezigen mee op een denkbeeldige wandel- of fietstocht. Het was ook een tocht die  door de seizoenen heen ging: de dia’s lieten de bomen zien: kaal in de winter en in bloei in het voorjaar.

09-02-2010

Op 9 februari 2010 hebben de heren Bert Verhoef & Fons Mandigers van Natuurmonumenten een lezing verzorgd over: ‘De ontwikkeling van de Hemelrijkse Waard’.

De heer Bert Verhoef is oud manager van het project “Meer Maas” en o.a. rentmeester van Natuur Monumenten. Hij liet de aanwezigen kennis maken met het voortraject van de ‘ontwikkeling van de Hemelrijkse Waard’ tussen Oijen, Teeffelen en Lithoijen rond de Dode Maasarm. Hij regelde persoonlijk de aankopen en ruilingen van gronden van eigenaren in dit gebied. De verwerving van de gronden was nagenoeg afgerond. Hij zag dat ook als afronding van zijn werk bij Natuurmonumenten.

De heer Fons Mandigers ging er op deze avond verder op in hoe vanaf nu de Hemelrijkse Waard ingericht zal worden: waar en wanneer de watergeulen gegraven worden en waar de ooibossen zich kunnen ontplooien waardoor de Hemelrijkse Waard zich de komende jaren tot een groot natuurgebied kan ontwikkelen. Verder zal dit gebied zo ingericht worden dat het voor de soms buiten zijn oevers tredende Maas een flinke waterbuffer zal zijn en dat de rivier het overtollige water sneller kan afvoeren.

Een bijzondere ontwikkeling in ons rivierengebied waarbij de eeuwenoude vruchtbare landbouwgronden op de uiterwaarden teruggegeven aan de natuur (en recreatie?)

21 april 2009

Op 21 april 2009 heeft de heer Jos de Graaf een lezing verzorgd over:

‘De geschiedenis van het ijzer’.

De heer Jos de Graaf is als docent kunst en siersmeden werkzaam in Uden.

De heer Jos de Graaf vertelt:

Als op dit moment alles wat van ijzer gemaakt is zou verdwijnen, storten veel gebouwen in elkaar, gebruiksvoorwerpen vallen uiteen, machines verdwijnen totaal, het fileprobleem zou zijn opgelost, enz. De wereld zou een grote puinhoop zijn.
De kern van de aarde bestaat voor een groot gedeelte uit gedegen ijzer. De aardkorst bestaat voor 4,4 % uit ijzer en alleen zuurstof, aluminium en silicium overtreffen dit.
Waar en wanneer heeft de mens het eerst ijzer be- en verwerkt?
Hoe heeft de productie van ijzer en de bewerking daarvan door de eeuwen heen plaats gevonden?
De antwoorden op deze vragen staan centraal in deze lezing over de geschiedenis van het ijzer.

17 maart 2009

Op 17 maart 2009 heeft de heer Ad Rooms een lezing verzorgd over:

‘Het Rijke Roomse Leven’.

Al meer dan 13 jaar schrijft de heer Ad Rooms (hoe toepasselijk is zijn naam) wekelijks een rubriek in dagblad BN/DeStem. Ook daarvoor schreef hij in het Brabants Nieuwsblad over het Rijke Roomse Leven. Dat heeft geresulteerd in 5 boeken waarvan er al duizenden zijn verkocht.
Tijdens deze lezing behandelde hij een aantal onderwerpen uit de periode van weleer. Het was een beetje een verhaal met een lach en een traan.
De onderwerpen die de revue passeerden waren o.a. de katechismus, de vastentijd, strenge regels en richtlijnen, zwanger en ongehuwd, de rozenkrans, de eerste heilige communie, een aantal heiligen, belevenissen van misdienaars en begraven worden in ongewijde aarde.
Voor verdere informatie kan men terecht op : www.hetrijkeroomseleven.nl

10 februari 2009

Op 10 februari 2009 heeft mevrouw Nel Schriks uit Nuenen een lezing verzorgd over:

‘8 vestingsteden rondom ’s-Hertogenbosch’.

Mevrouw Nel Schriks vertelt over deze 8 vestingsteden die ieder een eigen karakter hebben:

Deze steden werden in de 15e – 18e eeuw versterkt met muren, wallen bastions e.d. om de bevolking te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Er is veel werk verzet in de desbetreffende steden om de schoonheid van vesting en stad te bewaren. Het verhaal begint in Grave en volgt dan stroomafwaarts de stadjes gelegen aan Maas en Waal, eindigend met Geertruidenberg.

Naast geschiedenis komen ook cultuur en natuur aan bod.

16 december 2008

Op 16 december 2008 heeft mevrouw Janny Lock een lezing verzorgd over:

‘De watersnood van 1953 in Brabant’.

Mevrouw Janny Lock vertelt:

De watersnood van 1953 is voor de meeste mensen een gebeurtenis die zich afspeelde in de provincie Zeeland. Door het hoge aantal slachtoffers trekt dit gebied de absolute aandacht, maar de noordwest hoek van Brabant had ook zeer te lijden van de watervloed. De materiële schade was enorm en er waren toch nog meer dan 250 slachtoffers. Over de situatie in de randgebieden is nooit erg veel geschreven. Daar vertel ik deze avond meer over. De verhalen over evacuatie en verlies van vrienden en familie heeft een even dramatisch karakter als in Zeeland. In de uiterste randgebieden zoals Raamsdonksveer en Geertruidenberg hebben de evacuatieverhalen een vleugje humor meegekregen. Deze verhalen worden ook verteld. In de lezing staan mens en dier centraal, ondersteund door berichten in de dagbladen, geschreven uiteraard in de journalistieke stijl van die dagen. Ook wordt verteld hoe de kinderen uit die dagen de ramp beleefden en hoe ze op reis werden gestuurd. Vaak zagen ze pas na vier tot zes weken hun ouders weer. Kortom een scala van wetenswaardigheden die lang niet bij iedereen bekend zijn.

18 november 2008

Op 18 november 2008 heeft de heer Wim van Kreij een lezing verzorgd over:

‘Gelukkiger ouder worden’.

De heer Wim van Kreij is de schrijver van het boek “Gelukkiger ouder worden” dat uitgegeven is onder verantwoordelijkheid van de stichting Meierode.

Ouder worden met een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid wil iedereen. Maar ondanks beperkingen toch gelukkig te zijn is een uitdaging. De heer Wim van Kreij  is erin geslaagd om een groot aantal praktische ideeën en tips aan te dragen, die kunnen bijdragen tot meer geluk tijdens het verouderingsproces.  Door positief te blijven denken kan men er zelf aan meewerken om op een prettige manier ouder te worden.

Zijn boek, waarvan de ondertitel ‘Een praktisch boek voor senioren waarbij het welzijn het sleutelwoord is’, is een zeer praktisch handboek waarin jongere en oudere senioren veel handreikingen krijgen om gelukkiger door het leven te gaan. Het boek werd deze avond ook te koop aangeboden.

28 oktober 2008

Op 28 oktober 2008 heeft de heer Karel Leenders een lezing verzorgd over:

‘De verdwenen venen’.

In westelijk Noord-Brabant en het noorden van de provincie Antwerpen werd in de jaren 1250 – 1750 een grote oppervlakte veen (moer) weggegraven. Deels werd het weggegraven tot op het zand, deels raakten de resten bedekt met jonge zeeklei. Het resultaat is in beide gevallen dat het veen “verdwenen” is of lijkt.

Toch herinneren allerlei sporen in het landschapen en vooral ook stapels documenten in de archieven aan deze vijf eeuwen van geploeter in het veen.

Wie nam het initiatief, waar ging de turf heen, hoe zat het met de zoutwinning en wat is er nog van over? Dit waren enkele van de vragen die de heer Leenders heeft behandeld.

Zijn studie van deze episode werd in 1985 bekroond met de Geschiedenisprijs van België.

9 september 2008

Op 9 september 2008 hebben de heer Van Gennip en de heer Van den Heuvel uit Ooijen een lezing verzorgd over: ’40 jaar DIOS’.

DIOS is een unieke vereniging te noemen. Opgericht in 1968 en gevestigd in een dorpje met thans ca. 1.100 inwoners, heeft DIOS altijd haar plaats weten te behouden. De visie van DIOS is dat de muzikale prestaties niet zijn gebaseerd op diploma’s en studies maar puur vanuit het plezier van het muziek maken zelf. De leden komen ook allemaal uit Oijen en ook dat is op zich al uniek te noemen. DIOS is een echte marchingband. Het lopen op straat en het showen zijn haar specialiteit en haar kenmerk. Met stevige marsmuziek en moderne popmuziek speelt DIOS voor ieder wat wils, zowel in binnenland als ook veelvuldig in het buitenland. Het korps bestaat momenteel uit bijna 40 muzikanten terwijl de totale vereniging uit ruim 80 leden bestaat. Naast het korps is er ook een enthousiast jeugdorkest actief. Door het brede draagvlak binnen de gemeenschap ziet DIOS ook de toekomst met vertrouwen tegemoet.

15 april 2008

Op 15 april 2008 heeft de heer P.J.J. van Hees uit Hilvarenbeek een lezing verzorgd over:

‘De Brabantse Gilden’.

De heer Van Hees vertelt:

Van de Brabantse schuttersgilden wordt aangenomen dat ze zijn ontstaan uit de oude broederschappen, die reeds in de 11e en 12e eeuw in de dorpen en steden een sociale functie vervulden. De oudste gilden zijn de Sint Jorisgilden met als wapen de kruisboog. Later volgden de Sint Sebastiaansgilden en nog vele andere met namen van bekende en minder bekende heiligen. Na de 16e eeuw ging het bergafwaarts met de gilden in het Brabantse. Onder het bewind van de protestantse machthebbers werd het schieten van de “gaai” als een katholiek gebruik gezien en werd het verboden!
Maar na de tijd van neergang, was er in de dertiger jaren van de vorige eeuw weer een opbloei en heden ten dage ‘viert’ het gilde weer als vanouds.

25 maart 2008

Op 25 maart 2008 heeft de heer Jan Smits een lezing verzorgd over:

‘De geschiedenis van het personenvervoer aan de Maaskant en elders in Nederland’

De heet Jan Smits is zijn gehele leven al werkzaam bij Maaskant Reizen te Lith en ondersteunde zijn lezing met beeldmateriaal. Hij putte uit een bijna 50-jarige ervaring als eigen ‘busondernemer’ maar greep in zijn boeiende verhaal ook nog een generatie terug. Vader Smits begon al voor de tweede wereldoorlog met regelmatig busvervoer vanuit Lith en Oijen, maar moest ook toezien hoe zelfs ‘van over de Maas’ een concurrent de profijtelijke routes op ’s-Hertogenbosch probeerde uit te baten. Niet alleen vervoer over de weg, maar ook over water kwam aan de orde. Historisch fotomateriaal van Jansen Boten toonde hoe de Maashaven van Lith een belangrijke opstapplaats was voor veel passagiers, die aanvankelijk nog niet veel op hadden met een plaats in een hobbelende lijnbus naar Den Bosch. Ook de ontwikkeling van trips per touringcar na de oorlog werd door de heer Jan Smits, die inmiddels al jaren met tienduizenden vakantiegangers door heel Europa reist, belicht.

15 januari 2008

Op 15 januari 2008 heeft de heer J. van den Besselaar een lezing verzorgd over:

‘Onderwater archeologie’

De heer J. v. d. Besselaar is verbonden aan de stichting ‘Mergor in Mosam’. Deze stichting is op 12 december 2000 opgericht door leden van de Werkgroep Onderwater-archeologie Oostelijk Rivierengebied. Haar belangrijkste taak blijft het archeologische veldwerk onder water met name in het oostelijk rivierengebied, dit in nauw samenwerkingsverband met de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Haar taak bestaat o.a. uit het inventariseren van vondstmeldingen, het opgraven onder toezicht van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-onderzoek en het bergen, tekenen en conserveren van vondsten.

18 december 2007

Op 18 december 2007 heeft de heer Th. G. A. Hoogbergen uit ‘s-Hertogenbosch een lezing verzorgd over: ‘Het onderwijs in Noord-Brabant’.

De heer Theo Hoogbergen is neerlandicus, was onderwijzer, leraar en  rector van het Peellandcollege in Deurne. Hij is bij ons dit jaar al twee maal te gast geweest en heeft toen gesproken over ‘Marius de Leeuw’ (glassierkunst)  en over de ‘opkomst en neergang van de kloosters’.

De heer Theo Hoogbergen liet tal van onderwerpen de revue passeren o.a.:

– De opbouw van het onderwijs in onze provincie;

– Invloed en waardering van zusters, fraters en broeders;

– De betekenis van priesterseminaries;

– ULO, kweekschool, internaten en beroepsonderwijs;

– Opvallende en verdwenen katholieke kenmerken;

– Het protestants-christelijk onderwijs in de provincie;

– Het Joods lyceum;
– Secularisering en ingrijpende gevolgen;

– Huidige situatie en ontwikkelingen.

13 november 2007

Op 13 november 2007 heeft de heer Paul Spapens een lezing verzorgd over:

‘Bijgeloof’.

De heer Paul Spapens, journalist bij het Brabants Dagblad en schrijver van tientallen boeken over Brabantse onderwerpen, had een lezing samengesteld op basis van een boek dat hij schreef over bijgeloof. Hij is onder meer gespecialiseerd in Brabants volksgeloof, waar bijgeloof een interessant onderdeel van is.  

Tijdens zijn lezing liet de heer Paul Spapens aan de hand van zeer herkenbare voorbeelden zien dat bijgeloof nog zeer veel voorkomt. De belangstelling voor bijgeloof neemt toe. Hij noemt zijn lezing ‘interactief’. Hij nodigde de luisteraars uit met eigen ervaringen en voorbeelden te komen. Daaruit bleek dat veel Brabanders niet onder een ladder doorlopen, op vrijdag de dertiende extra waakzaam zijn, geluk afkloppen en gevonden hoefijzers ‘verkeerd’ ophangen.

De lezing over bijgeloof was een avondvullend programma. Tijdens zijn voordracht werden veel tot de verbeelding sprekende foto’s getoond door middel van PowerPoint. Met zijn Brabantse inborst en kennis van zaken stond de heer Paul Spapens garant voor een interessante avond.

9 oktober 2007

Op 9 oktober 2007 heeft de heer Th. G. A. Hoogbergen uit ‘s-Hertogenbosch een lezing met PowerPointpresentatie verzorgd over: ‘Marinus de Leeuw (glassierkunst)’.

De heer Theo Hoogbergen is neerlandicus, was onderwijzer, leraar en  rector van het Peellandcollege in Deurne. De heer Theo Hoogbergen vertelt:

Marinus de Leeuw is een veelzijdig kunstenaar en bekend vanwege zijn tekeningen, schilderijen, kostuums en vooral gebrandschilderde ramen in tal van kerken, maar ook in profane gebouwen. Het grote raam in de Sint-Jan van Den Bosch kennen alle bezoekers. Via de vanavond te vertonen  PowerPointpresentatie maken we kennis met een grote keuze van zijn werk. Ook kunnen we de ambachtelijke productie van een gebrandschilderd raam aan de hand van opnamen in het Glasbewerkingsbedrijf Brabant in Tilburg bekijken. De aanleiding voor de PowerPointpresentatie over Marius de Leeuw is de zoektocht naar een verloren gewaande tekening van zijn Prix de Rome-raam uit 1947.

Dat raam is door toedoen van dr. Hoogbergen, jammer genoeg pas na de dood van Marinus de Leeuw, alsnog uitgevoerd en geplaatst in het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch, en aldaar door iedereen te bezichtigen. Marinus de Leeuw is in ’s Hertogenbosch geboren (1915) en in Helvoirt gestorven (2000).

18 september 2007

Op 18 september 2007 heeft de heer H. de Mars uit Maastricht een lezing verzorgd over:

‘Watermolens’.

De heer H. de Mars is werkzaam bij Adviesgroep Water & Ecologie, Royal Haskoning.

Vroeger nam men aan dat beeksystemen weinig beïnvloed werden door menselijk handelen. Beken konden naar hartenlust meanderen, waren schoon en werden niet beperkt in hun stroom. Volgens Dr. H de Mars zijn echter de beekdalsystemen van Zuidoost-Nederland in het verleden veel sterker beïnvloed door menselijk handelen dan wel wordt gedacht. Met name watermolens zijn vanaf de vroege Middeleeuwen actief geweest en werden voor zeer uiteenlopende doeleinden gebruikt. Tijdens deze avond ging hij hier verder op in.

24 april 2007

Op 24 april 2007 heeft het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in samenwerking met onze Heemkundekring een avond georganiseerd waarin oude foto’s centraal stonden.

Tijdens deze avond werd de geschiedenis van onze Lithse kernen met behulp van meegebrachte foto`s extra in beeld gebracht. Wij zijn er dan ook trots op dat René Bastiaanse met ons in gesprek ging over de meegebrachte foto´s. Henk Buijks, als historicus werkzaam in Noordoost Brabant, verzorgde op deze avond een korte presentatie over de verschillende kernen van onze gemeente.
Gevraagd was nog eens in oude fotoboeken te duiken, in schoenendozen die nog ergens in een kast staan te snuffelen, er met de buren of met vrienden over te praten. Hoe meer foto´s er zouden worden meegebracht des te interessanter deze avond voor ons allemaal kon worden. Van oude familiekiekjes tot (en die zijn voor iedereen toch het meest interessant) foto’s van gebouwen, straten of dorpsgezichten, elke oude foto was welkom.

13 maart 2007

Op 13 maart 2007 heeft de heer drs. Pieter van der Heijde een lezing verzorgd over:

‘Het veer van Megen’.

De heer Pieter van der Heijde, van oorsprong Brabander, laat – als sociaal geograaf- geen  kans onbenut om de historie van zijn Megense voorouders uit te pluizen. Het Megens veer – door zijn familie gepacht tussen 1773 en 1822 – had niet alleen betrekking op de veerverbinding tussen Megen en Appeltern, maar ook op de tolheffing op de Maas en de daar gelegen herberg.

Deze avond werd besloten met een korte presentatie door dhr. J van de Akker – directeur Stichting Maasveren – over de actuele situatie van onze Maasveren. Aldus werd op deze avond het verleden op een bijzondere wijze gecombineerd met het heden.

13 februari 2007

Op 13 februari 2007 heeft de heer Th. G. A. Hoogbergen uit ‘s-Hertogenbosch een lezing verzorgd over: ‘De opkomst en neergang van de kloosters’.

De opkomst van abdijen in de Middeleeuwen is zeer spectaculair. Datzelfde geldt voor het ontstaan van actieve congregaties, vooral in Noord-Brabant. Even dramatisch is de terugloop na 1965. Religieuzen van actieve congregaties trekken zich terug uit de verpleging en onderwijs. Ze zijn oud en sterven uit. Hieruit vloeit voort dat in elke stad en dorp de kloosters ontvolken. Vaak worden deze forse gebouwen afgebroken en soms als appartementen ingericht. Daarnaast zijn er nu weer kloosterlingen die toch nieuwe hoop zien gloren. Ontwikkelt zich een ander soort kloosterleven en kloosteropbouw?

12 december 2006

Op 12 december 2006 heeft de heer dr. R. van Laere (voormalig huisarts) uit Liempde een lezing verzorgd over: ‘De boer en zijn gezing rondom de jaren 1900 – 1920’.

De heer dr. R. van Laere hield d.m.v. een diapresentatie een van zijn vele lezingen over Brabantse gewoonten. Benadrukt worden het leven rond de potstal en de wijze waarop men woonde en werkte maar ook hoe men dacht en op welke wijze het geloof beoefend en uitgevoerd werd. Hoofdpersoon in het verhaal is Driek.

“Driek was ‘nen boer, die zijn lange leven lang met een toen zo genoemd sliphemd aan op een klein gedoentje in Liempde heeft geboerd. Samen met zijn broers leefde hij daar een zeer vroom en ook sober bestaan. Toen hij oud en stijf was, kon hij met een plat petje op z’ne ronde blozende kop en met een gevlekt kieltje om zijn gekromde lijf, gezeten op een kuis versleten biezenmatten stoeltje zachtjes en zuutjes buurten over het boerenleven van weleer. Driek was geboren in 1886 en werd oud, heel oud”. (citaat uit www.ginneken-dorp.nl).

28 november 2006

Op 28 november 2006 heeft de heer Anton van der Lee uit ’s-Hertogenbosch een lezing verzorgd over: ‘Homo erectus, de rechtop lopende mens’.

De heer Anton van der Lee is amateur archeoloog en gespecialiseerd in de Steentijd.

D.m.v. een diapresentatie schiep de heer Van der Lee een beeld van deze Homo erectus, de rechtop lopende mens die ons land bevolkte van meer dan een miljoen jaar geleden tot ongeveer 300.000 jaar geleden. Er werd gesproken over de ontdekkingsgeschiedenis van deze primitieve voorouders, hun uiterlijk en leefwijze. Ook werden de talrijke vondsten behandeld die inmiddels in Nederland maar ook in Noord-Brabant zijn gedaan uit dit verre verleden. De meeste mensen hebben er geen idee van dat ons grondgebied al zo lang bewoond wordt door intelligente jagers / verzamelaars.

24 oktober 2006

Op 24 oktober 2006 heeftde heer dr.ir. J. A. Hendrikx een lezing verzorgd over:

‘De oorsprong van de Europese tuincultuur in de tijd van de Egyptenaren, Hellenen en Romeinen’.

De heer dr.ir. J.A. Hendrikx is afgestudeerd in de landschapsarchitectuur en bosbouw in Wageningen en gepromoveerd in Delft. Hij liet d.m.v. een diapresentatie zien dat dit erfgoed in de middeleeuwen direct en indirect is doorgedrongen in de cultuur van kloosters en kastelen en in de Moorse cultuur in Spanje en Portugal. De ontwikkelingen van de tuincultuur worden gevolgd van de Renaissance (Italië), de Barok (Frankrijk) en de Landschapsstijl (Engeland). Daar waar ontwikkelingen in ons land hierbij van belang waren werd ook daarbij worden stilgestaan aan de hand van historische of nog bestaande voorbeelden.

25 april 2006

Op 25 april 2006 heeft de heer Huub Mombers uit Druten een lezing verzorgd over:

‘De geschiedenis van de dakpan’.

Het is voor ons de gewoonste zaak van de wereld om een dak boven je hoofd te hebben en meestal is dat dan bedekt met pannen. Al sinds de 14e eeuw gebruiken we ze. Logisch dat ook daar een ontwikkeling in zit die is meegegaan met de tijd. Wat velen van u misschien ook niet weten is dat we dicht bij huis (in Alem) zelfs het ‘Nederlands Dakpannen Museum’ hebben. 700 Jaar dakpangeschiedenis van over de hele wereld wordt daar getoond. Deze collectie is samengebracht door de heer Huub Mombers. Wij hebben de heer Mombers bereid gevonden om over zijn werk te komen vertellen. Aan de hand van dia’s neemt hij ons mee terug in de tijd om over de historie van de dakbedekking te vertellen.

21 maart 2006

Op 21 maart 2006 heeft mevrouw T. de Goeij een lezing verzorgd over:

‘Het legaat van Cooth’.

Mevrouw. T de Goeij (dochter van Ad (†) en Nelly de Goeij) zit in het stichtingsbestuur dat het ‘legaat van Cooth’ in de voormalige gemeente Ravenstein beheert. Zij kent dan ook als geen ander de ontstaansgeschiedenis en huidige stand van zaken m.b.t. dit onderwerp.

Het ‘legaat van Cooth’ is een erfenis (legaat) van Mr. Van Cooth die eind 19e eeuw overleed. Diverse gemeenten, waaronder de voormalige gemeente Ravenstein, erfden onder meer geld en gronden. De gemeente mocht de opbrengsten hieruit, rente en pachtgeld, houden. De jurist had echter voor zijn overlijden als eis gesteld dat de opbrengsten besteed moesten worden aan de algemene ontwikkeling van de plaatselijke (arbeiders)jeugd. Ook voor Lith is dit legaat van belang geweest.