Privacy Reglement

Het Privacy Reglement van Heemkundekring Maasdorpen in de gemeente Lith.

Heemkundekring “Maasdorpen in de gemeente Lith” (hierna te noemen: Heemkundekring) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, vrijwilligers en alle andere personen waarvan wij de persoonsgegevens verwerken. 

Persoonlijke gegevens worden door de Heemkundekring dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Heemkundekring houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Het Privacy Reglement omvat alle on- en offlinesystemen van de Heemkundekring waarin persoonsgegevens voorkomen.  

Het bestuur van de Heemkundekring is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Privacy Reglement. De Heemkundekring is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten: De Heemkundekring  gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. De Heemkundekring houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

1. De Heemkundekring zorgt ervoor dat alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. 

2. De Heemkundekring verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. 

3. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk nodig is. 

4. De Heemkundekring gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Ze worden alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. 

5. De Heemkundekring deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen. Uitzondering hierop zijn de leden van de Heemkundekring*. 

6. De Heemkundekring honoreert alle rechten van betrokkenen. 

Dit Privacy Reglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de Heemkundekring tijdens de jaarvergadering op 29 januari 2019. 

*Naar aanleiding van de ledenvergadering van 28 maart 2022 is dit Privacy Reglement aangevuld met de uitspraak van het Gerechtshof van ’s-Hertogenbosch van 3 mei 2018.

Volgens deze uitspraak dienen de namen en adresgegevens van de leden in de vorm van een ledenlijst binnen de vereniging gedistribueerd te worden om de leden in staat te stellen de bevoegdheden te kunnen uitoefenen, die hen gezamenlijk in de statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn toebedeeld (Statuten art. 9 lid 3 en art. 12 lid 4 en Huishoudelijk reglement art. 8).