Huishoudelijk Reglement

Begrippen:
– WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
– AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
– HHR: Huishoudelijk Reglement
– Ledenvergadering en jaarvergadering: de algemene vergadering zoals in de Statuten in artikel 11, lid 3 en artikel 12 genoemd wordt.

Artikel 1: Het bestuur en stemrecht

 1. Het bestuur bestaat tenminste uit: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee leden en heeft de statuten beoordeeld.
 2. Om geldige besluiten te kunnen nemen, moet tenminste 2/3 van de bestuursleden aanwezig zijn. Wanneer, bij een even aantal leden, de stemmen staken beslist de voorzitter.
 3. Het bestuur wordt door de ledenvergadering gekozen en benoemd voor een periode van drie jaar. Kandidaten kunnen zowel door het bestuur als door de leden worden voorgedragen.
 4. De in het derde jaar aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. Voorkomen moet worden dat de voorzitter en de secretaris in hetzelfde jaar aftreden.
 5. Bij tussentijdse vacatures treedt het nieuwe lid in plaats van het terugtredende lid volgens het in de Statuten, artikel 9, lid 4 genoemde rooster van aftreden.
 6. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vicevoorzitter (de secretaris of de penningmeester) op als voorzitter.
 7. Het bestuur kan personen, die zich op een bijzondere manier voor de vereniging hebben ingezet, in de ledenvergadering tot erelid benoemen.
 8. Omdat de financiële belangen binnen de vereniging beperkt zijn, ziet het bestuur geen aanleiding tot het instellen van een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen.

Artikel 2: Bepalingen in het kader van Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De bestuursleden zijn zich bewust van het grote belang van een behoorlijke taakvervulling en van het feit dat zij bij financieel wanbeleid, waaronder een faillissement, in privé (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld kunnen worden. Om die reden dienen taken naar behoren te worden uitgevoerd waardoor schade voorkomen zal worden. De risico’s van handelen of nalaten zullen in de bestuursvergaderingen worden besproken. Er zullen adequate verzekeringen worden afgesloten. Er zal onderling verantwoording worden afgelegd. En de geldstromen en financiën zullen gecontroleerd en bewaakt worden.
Om aansprakelijkheid te voorkomen en/of zoveel als mogelijk te beperken, zullen -indien dat noodzakelijk wordt geacht- binnen het bestuur nadere afspraken worden gemaakt.    

Het belang van de vereniging staat voorop.
Niet het eigen belang van een bestuurder en/of zijn persoonlijke en zakelijke belangen staan voorop, maar het belang van de organisatie staat (altijd) voorop. Indien op enig moment sprake is van een schijn van belangenverstrengeling dan wel van een situatie waarbij sprake zou kunnen zijn van overlappende belangen, dient dat in een bestuursvergadering besproken en genotuleerd te worden. Het bestuur besluit of sprake is van een onwenselijke situatie en neemt daarover een besluit.

 1. Indien sprake is van een schijn van belangenverstrengeling dan zal de betreffende bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en het daaropvolgende besluit in de bestuursvergadering.
 2. Het is voor een bestuurder niet mogelijk om meer stemmen uit te brengen dan alle andere bestuurders tezamen.
 3. Het bestuur heeft een ontstentenis- en beletregeling vastgesteld zodat de onderlinge taakuitvoering en (financiële) continuïteit van de organisatie bij het (al dan niet tijdelijk) wegvallen van één of meerdere bestuurders intern wordt opgevangen en wordt geborgd.
 4. Het bestuur is bekend met de regeling voor bindende voordrachten en zal daarvoor een regeling opstellen.
 5. Het bestuur heeft kennis genomen van het belang van een bestuurlijke ‘raadgevende stem’. Bestuurders worden bij alle besluiten betrokken en geven hun visie en advies zowel binnen het bestuur als ook op de Algemene Ledenvergadering.
 6. De bestuurders zijn zich bewust dat een ingrijpende wijziging van omstandigheden en een onvolledige en onbehoorlijke taakuitoefening een gewichtige reden kunnen vormen voor ontslag.

Artikel 3: De kandidaatstelling

 1. Het bestuur maakt uiterlijk twee weken voor de ledenvergadering schriftelijk aan de leden bekend welke bestuurders aftredend zijn, herkiesbaar zijn of wie als nieuwe kandidaat wordt voorgesteld.
 2. Alle leden zijn verkiesbaar voor bestuursfuncties. De leden kunnen voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk kandidaten voorstellen.
 3. Voorafgaand aan de ledenvergadering wordt vastgesteld of er schriftelijk gestemd wordt of dat de stemming door handopsteking kan plaatsvinden.
 4. Zijn er meer kandidaten dan vacatures dan is een schriftelijke stemming nodig. Over alle vacatures wordt dan gelijktijdig gestemd. De kandidaat met de meeste stemmen wordt gekozen. Bij gelijk aantal stemmen vindt een tweede stemming plaats. Blanco stemmen of ongeldige stemmen tellen niet mee. Wanneer de stemmen staken beslist het lot.
 5. De voorzitter wordt rechtstreeks door de ledenvergadering gekozen. De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
 6. Afgetreden bestuursleden dragen direct hun bevoegdheden (mandaat) over aan de nieuw benoemde bestuursleden. Alle in hun bezit zijnde documenten en eigendommen van de vereniging worden binnen één week aan de secretaris overhandigd.
 7. De Statuten en het HHR kunnen worden ingezien op de website van onze Heemkundekring.

Artikel 4: Lidmaatschap van de vereniging

 1. Nieuwe leden melden zich aan bij de secretaris. Gezinsleden van nieuwe leden zijn ook lid. Per gezin mag echter maar één stem uitgebracht worden.
 2. Nieuwe leden ontvangen een welkomstbrief, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Reglement van onze Heemkundekring. Verder wordt aan nieuwe leden verzocht het toestemmingsformulier AVG voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens in de ledenlijst direct ingevuld en ondertekend terug te sturen.
 3. Nieuwe leden worden gevraagd bij voorkeur gebruik te maken van de automatische incasso van het contributiegeld en de ontvangen machtiging ingevuld en ondertekend terug te sturen. De intrekking van deze automatische incasso kunnen zij bewaren tot het moment van opzegging van het lidmaatschap.
 4. Leden melden de opzegging van hun lidmaatschap uiterlijk vier weken voor het einde van het jaar bij de secretaris. Wanneer het lidmaatschap binnen het boekjaar wordt beëindigd, blijft het lid verplicht de contributie over dat kalenderjaar te betalen.
 5. Het lidmaatschap van leden die handelen in strijd met het belang van de vereniging wordt beëindigd. Zij worden wel in de gelegenheid gesteld om zich voor het bestuur en de leden te verdedigen.

Artikel 5: Contributie lidmaatschap en overige tarieven.

 1. De penningmeester adviseert het bestuur over de hoogte van de contributie en overige tarieven van het lopende kalenderjaar. Het bestuur stelt deze bedragen in januari voor aan de ledenvergadering.
 2. De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging wordt met 2/3 meerderheid van de aanwezigen in de ledenvergadering vastgesteld (Statuten, artikel 8).
 3. De contributie moet eind februari van het kalenderjaar betaald zijn. Van de leden die de penningmeester gemachtigd hebben, wordt de contributie door middel van automatische incasso geïnd. Leden zonder machtiging, ontvangen van de penningmeester een verzoek de contributie over te maken voor eind februari.
 4. Wanneer er geen voorstel wordt gedaan om het contributiebedrag voor het lopende kalenderjaar te verhogen en de ledenvergadering door onvoorziene omstandigheden tot na januari moet worden uitgesteld, kan de penningmeester overgaan tot inning van de contributie in de maand februari.
 5. Nieuwe leden die zich gedurende het kalenderjaar aanmelden, betalen over de restende maanden contributie.
 6. Is de contributie gedurende twee jaar niet betaald dan wordt het lidmaatschap beëindigd.
 7. Het tarief voor de rondleiding met gids over de paden met een groep van 1 t/m 10 personen bedraagt  25,- euro (één gids) en voor groepen van 1 t/m 20 personen 50,- euro (twee gidsen).
 8. Het tarief voor het geven van een lezing voor een besloten gezelschap bedraagt 100,- euro (zonder randapparatuur).

Artikel 6: Kascommissie

De penningmeester is belast met de financiële boekhouding van onze vereniging. Voorafgaand aan de ledenvergadering in januari worden de boeken en bijbehorende documenten van de penningmeester door de kascommissie gecontroleerd. De kascommissie bestaat uit twee leden die elk maximaal 2 jaar daarin zitting mogen hebben. Ieder jaar treedt één lid af. Tijdens de ledenvergadering wordt de leden gevraagd wie in de kascommissie zitting wil nemen ter vervanging van het aftredende lid. De ledenvergadering benoemt de leden van de kascommissie. Bestuursleden mogen geen deel uitmaken van de kascommissie.
Na goedkeuring verleent de ledenvergadering décharge voor het gevoerde financiële beleid.

Artikel 7: Vergaderingen, lezingen e.d.

 1. Het bestuur neemt het initiatief tot het houden van vergaderingen, lezingen, bijeenkomsten, excursies, tentoonstellingen, studieavonden e.d. Leden kunnen daarvoor bij het bestuur voorstellen indienen.
 2. Tijdens vergaderingen wordt over personen schriftelijk en over zaken mondeling gestemd. Voor de stemopneming worden door het bestuur drie leden (geen bestuursleden) benoemd. Bij alle stemmingen wordt beslist met gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarvoor statuten en/of huishoudelijk reglement anders hebben bepaald. Blanco stemmen en ongeldige stemmen hebben geen waarde. Bij staking der stemming vindt herstemming plaats. Indien wederom de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 8: Wijzigingen HHR

Dit HHR is aan de WBTR aangepast.
Wijzigingen in het HHR kunnen op voorstel van het bestuur of op verzoek van 10 leden worden aangebracht tijdens de ledenvergadering van januari. De 10 leden die wijzigingen willen aanbrengen in het HHR moeten hun voorstel uiterlijk één maand voor de ledenvergadering van januari schriftelijk indienen bij het bestuur. Het voorstel tot wijziging van de HHR wordt door het bestuur uiterlijk twee weken voor de ledenvergadering schriftelijk aan de leden bekend gemaakt.

Artikel 9: Onvoorziene zaken

In alle zaken waarin dit reglement en de Statuten niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur legt daarover verantwoording af aan de ledenvergadering.

Lith, 14 april 2022

 1. J. Smits, voorzitter
 2. C. Heeren, secretaris.