Archief

Klik op het onderwerp van uw keuze en er verschijnt een PDF bestand dat u kunt opslaan op uw eigen computer.

  • Het archief gesloten is t/m 31 maart 2020;
  • De lezing van 31 maart 2020 wordt naar 26 mei 2020 verschoven.

OUDE NIEUWTJES
Eerste exemplaar voor beheerder fotoarchief
Lithoijen, donderdag 3 november 2011: Tijdens de presentatie van het Lithoijens Familiealbum, gemaakt door Frans en Carla Heeren ontving Theo Schulz het eerste exemplaar uit handen van streekhistoricus Drs. Henk Buijks

AGENDA
LEZINGEN
23-12-2014
Op 23 december  vertelde een bevlogen Toon Voets over de omvorming van het Herperduin van dennenbos naar loofbos en welke invloed dit heeft op o.a. de vogelstand. Lastige vragen m.b.t. uitgebreide boomkap werden geroutineerd, maar niet tot ieders tevredenheid beantwoord. Ook de veranderingen in de Maashorst kwamen uitgebreid aan bod.
02-12-2014
Dhr. Jan Franken met een lezing over Sinterklaas.
Deze rasechte verteller heetft Sinterklaas op deze avond in een historisch perspectief geplaatst. Hijheeft verhaald  over de in  350 v Chr. gekozen bisschop van Myra, Sinterklaas in de middeleeuwen en over het openbare feest van de Sint dat in  protestantse streken werd verboden, maar binnenshuis gewoon doorging  als familiefeest. En tot op vandaag kan Sint u verblijden met verhalen, anekdotes, gedichten en geschenken.
28-10-2014
Dhr. Nol van Zoest heeft een  lezing over de eendenkooi in Lith verzorgd. Zijn interesse voor eendenkooien is ontstaan in zijn jonge jaren toen zijn vader in de jaren ’50 eigenaar was van de Lithse kooi. Tijdens een druk bezocht avond heeft Nol de eendenkooi in een historisch perspectief geplaatst en daar de huidige functie van een eendenkooi aan gekoppeld.Bovendien legde hij aan de hand van een powerpoint presentatie het principe van een eendenkooi uit.
30-09-2014
Dhr. Joop Thuring met de lezing  “Operatie Market Garden, september 1944″.
Joop Thuring, is lid van de “Historische Sectie Bevrijdingsmuseum” te Groesbeek. Hij is bekend als  schrijver van “Grenadier Guards Oss-Heesch”.
“Een geallieerde luchttransportvloot trekt in gesloten formaties bijna op torenspitshoogte, gelijk een armada, langs Lith. Hun bestemming is een van de drie hoofddoelen namelijk: landingsterreinen te westen van Arnhem ten behoeve van de Eerste Britse Luchtlandingsdivisie.”
In de lezing heeft dhr. Thuring uitgebreid stil gestaan bij de militaire organisatie achter deze operatie, een indrukwekkend staaltje van management, ondersteund met historische foto’s, ook uit de regio.
22-04-2014  :
Dhr. A Verburg met de lezing “Pater van Kilsdonk”.
Op op dinsdag 22 april j.l. heeft  schrijver Alex Verburg  een lezing verzorgd over Nederlands beroemdste pater, Jan van Kilsdonk, telg uit een bekend Brabants molenaarsgeslacht . Pater van Kilsdonk  heeft zijn  memoires toevertrouwd aan dhr. Verburg.Van 1944 tot 1947 werkte pater van Kilsdonk als aalmoezenier in onder meer Kamp Vught, waar veel SS’ers gevangen zaten, een periode die grote indruk op hem maakte. Daarna vertrok hij naar Amsterdam en werd hij godsdienstleraar van o.a. Huub Oosterhuis, Kees Fens en Antoine Bodar
Deze avond over pater van Kilsdonk was  eigenlijk  het verhaal over een beroemd dorpsgenoot.
25-03-2014
Dhr. de Jong die  als docent verbonden is aan de  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, faculteit Educatie, afdeling aardrijkskunde heeft op 25 maart de lezing  “De geologische geschiedenis van de Maas” gepresenteerd.In een bomvolle zaal werd er aandachtig geluisterd naar deze zeer bevlogen spreker.
“De Maas heeft een lange geologische geschiedenis, die teruggaat tot miljoenen jaren geleden. De ondergrond van Zuid-Nederland heeft grote hoogteverschillen, maar door de dikke lagen zand en klei zie je daar aan de oppervlakte niets van. De aardkorst is er nog steeds in beweging, wat blijkt uit recente aardbevingen. Hierdoor is de loop van de Maas steeds gewijzigd”.

25 -02-2014.

Mevr. Agnes Lewe heeft een lezing gehouden over de Osse Canon. Mevr. Lewe is als archivaris verbonden aan het stadsarchief Oss.  Via vijftig onderwerpen – naar het voorbeeld van de landelijke en Brabantse Canon – heeft men kennis kunnen maken met de geschiedenis van Oss en omgevingen met name met hun leef- werk en woonomgeving. Centraal op deze avond stonden venster nr. 8  “Ambachtslieden en handelslieden” en de geschiedenis van de Peperstraat.4
28-01-201
Algemene ledenvergadering.
De heren Huismans en Tibosch – zij waren vroeger buurjongens – hebben na de pauze aan de hand van getoonde foto’s jeugdherinneringen opgehaald.
17-12-2013
“De Kelten in Brabant” door dhr. Jan Franken.Mevr. Agnes Lewe heeft een lezing gehouden over de Osse Canon. Mevr. Lewe is als archivaris verbonden aan het stadsarchief Oss.  Via vijftig onderwerpen – naar het voorbeeld van de landelijke en Brabantse Canon – heeft men kennis kunnen maken met de geschiedenis van Oss en omgevingen met name met hun leef- werk en woonomgeving. Centraal op deze avond stonden venster nr. 8  “Ambachtslieden en handelslieden” en de geschiedenis van de Peperstraat.4
Jan Franken is docent bij de KBO en bij de seniorenacademie en was bestuurslid van Brabants Heem en docent aan de lerarenopleidingen.  Dhr. Franken vertelt:
Brabant bevat veel archeologisch materiaal dat we ‘Romeins’ noemen. Maar de Romeinse soldaten en legeroversten hebben hier nooit gewoond. De Romeinse villa’s en graven die o.a. bij Hoogeloon en Esch lagen, de tempels van Empel en van Kessel, de Romeins aandoende boerderijen zijn daarom van mensen van hier. Het zijn bezittingen van veteranen, die rijk waren teruggekeerd uit de legioenen, die de Romeinse luxe kenden, en dat graag aan hun oud-stamgenoten lieten zien.
Of de Bataven eigenlijk Kelten of Germanen waren, of dat er mensen geofferd werden bij de tempel van Empel is op deze avond uit de doeken gedaan
26-11-2013
“Het leven en gedachtegoed van Titus Brandsma” door dhr. Johan Wagemakers.
Dhr. Wagemakers, die  jarenlang lid van een gespreksgroep over de leefregel van de Karmel is, heeft op deze avond een uitvoerig beeld geschetst over Titus Brandsma,
over zijn jeugd, zijn opleiding als priester, zijn afstuderen als professor en zijn verblijf
in de verschillende gevangenissen tijdens de oorlog. Een avond die daadwerkelijk
behoorlijk wat indruk heeft achtergelaten.
Titus Brandsma is  te Oegeklooster bij Bolsward geboren en gestorven i te Dachau.
Wij kennen Titus Brandsma vanuit onze eigen omgeving als hoofdredacteur van het nieuwsblad voor Oss en omgeving “De Stad Oss” en als stichter van  de katholieke HBS, het huidige Titus Brandsmalyceum.
29-10-2013
“Tradities” door dhr. A Sanders.
Dhr. Sanders – voorzitter van de heemkundekring te Uden -heeft in zijn lezing aandacht besteed aan een aantal tradities vooral die  uit Brabant.
Dhr. Sanders vertelt dat aan tradities niets wetenschappelijks is verbonden. Het zijn gebeurtenissen, handelingen etc. die van geslacht op geslacht mondeling dan wel
schriftelijk zijn doorgegeven. Hij heeft daarbij voorbeelden gegeven van zowel bestaande als reeds verdwenen  tradities. Ook zaken als geloof, bijgeloof en kwakzalverij zijn daarbij aan bod gekomen.
Enkele van de vele voorbeelden die deze avond de revue zijn gepasseerd zijn het vlooienstoken, beschuit met muisjes, poëziealbum, sinterklaas, vastenavond etc.
Tijdens deze druk bezochte avond werden vele herinneringen opgehaald.
24-09-2013
De eerste lezing van dit seizoen is gepresenteerd door dhr.. Sjaak van Dorst.
Naar aanleiding van de verdwijning van honderd jaar ziekenhuisgeschiedenis  uit Oss en Veghel heeft Sjaak veel onderzoek verricht om uiteindelijk te komen tot deze lezing.Sjaak vertelt: “Velen weten niet veel over de geschiedenis van Sint-Anna, de rol van de zusters en dat zij het lange tijd voor het zeggen hadden.Zijn verhaal begint op 6 december 1838 toen twee zusters van Liefde op een huifkar vanuit Tilburg naar Oss kwamen om in eerste instantie in de Peperstraat en enkele jaren later aan de Arendsvlucht de zorg voor oudere mensen op zich te nemen. Vanaf 1876 deden ze dat ook voor zieken. In begin twintigste eeuw ontstond behoefte aan een nieuw ziekengasthuis, maar er was niet genoeg geld. In 1912 werd gevierd dat Anna Vos de Wael 25 jaar in het pensionaat verbleef. Net hersteld van een ernstige ziekte, schonk zij uit dankbaarheid 17.000 gulden voor de bouw van een nieuw ziekenhuis”
Op geheel eigen wijze is dhr. Van Dorst uitgebreid op de geschiedenis van het Sint Anna ziekenhuis ingegaan.
20-5-13
Op 25 mei hebben we ons jaarlijks uitstapje georganiseerd en wel naar Langenboom en naar Grave. Afgaande op de super enthousiaste reacties van de deelnemers kunnen we dit reisje als een groot succes beschouwen. In Langenboom hebben we het museum voor Nostalgie en Techniek bezocht. Na de rondleiding van een super gemotiveerde gids hebben we gezamenlijk aldaar nog een consumptie tot ons genomen. Na dit bezoek hebben we onder leiding van een gids een rondwandeling door Grave gemaakt. Deze gids had zoveel te vertellen dat het bezoek aan het kazemattenmuseum is uitgesteld. Bijzondere dank gaat uit naar de chauffeur, onze voorzitter Jan Smits.
23-4-13
De geschiedenis van de Grote Kerk in Oss, door dhr. Robert van Vlijmen.
Deze spreker heeft heeft als examenwerkstuk voor zijn archiefopleiding het oude archief van de Osse grote kerk geïnventariseerd. Dit stelde hem in staat veel achtergrondkennis op te kunnen bouwen over de historie van het gebouw en de gemeenschap die er kwam. Uit deze  lezing bleek  dat de geschiedenis van de Osse grote kerk nauw verweven is met de geschiedenis van de stad.
26-3-13
Mantelspelden (fibulae), door Stijn Heeren;
Ruim 40 aanwezigen waaronder verschillende detectoren hebben  de lezing van Stijn Heeren “Vijftien eeuwen kledingspelden. Archeologische betekenis van fibulae in de IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen” bijgewoond. In deze lezing ging dr. Stijn Heeren in op de betekenis van kledingspelden voor archeologen. Kledingspelden of fibulae zijn een belangrijke vondstgroep, soms worden tientallen of zelfs honderden spelden in een opgraving gevonden. Vanaf de jaren 90 is het aantal fibulae uit Nederlandse bodem dankzij metaaldetectie enorm toegenomen. Heel interessant was het dan ook dat verschillende fibulae. Meegebracht  door detectoren, aanschouwd konden worden.
26-2-13
Op deze avond hadden wij een speciale en interessante lezingavond, verzorgd door Erfgoed Brabant gehad.  Zoals u wellicht weet is er naast een Nederlandse historische Canon ook een “Canon vanuit Brabants perspectief” gemaakt. Dit heeft geresulteerd in het interessante boek “Blikken op Brabant”
De lezing van dhr. Christ van den Besselaar – voor de pauze – ging over ‘de Brabantse voetbalgeschiedenis en de verzuiling’.
Na de pauze volgde door de heren Pigmans en Cuypers, de quiz ‘Kwisdanie!’ op basis van het gehele boek en ging dus over alle, wat algemenere vensters die de Brabantse geschiedenis bestrijken. Onze secretaris was de gelukkige winnaar!.
29-01-2013.
Na de pauze van onze jaarvergadering d.d. 29-01-2013 heeft  Rien Biemans
de  lezing “alleen als het ijs en ijskoud is” gehouden, een lezing over ijsgang in de maas en wat daar de gevolgen van waren (zijn)

18-12-2012
Dhr. Jan Franken verzorgde  op 18 december a.s. de lezing  “Tradities”. Deze lezing viel mooi tussen Sinterklaas en Kerst. Jan Franken is als docent verbonden aan de seniorenacademie  en bij de KBO. Bovendien  is hij onder meer bestuurslid van de provinciale koepelorganisatie Brabants Heem.
Vaste gewoontes maken het leven wat makkelijker. Tradities staan een stapje hoger: ze maken het leven zinvol. We hebben zoveel (Brabantse) tradities, dat we meedoen zonder het zelf te beseffen. Dat we achterom komen wanneer we koffie komen drinken, even buurten of op bezoek gaan: dat is Brabants. De Brabantse koffietafel was ooit een niet al te droevig dodenmaal. Drie kussen bij een begroeting: het is in Brabant begonnen. Er zijn zoveel tradities dicht bij huis dat er een cursus van 10 bijeenkomsten nodig zou zijn om de belangrijksten te behandelen. Daarom kregen  we alleen de krenten uit de pap te horen en te zien toen Jan Franken samen met ons naar ‘tradities’ keek.


27-11-2012
Op dinsdag 27  november hield Leon van Liebergen de lezing  “Met heiligen het jaar rond “ . Ongetwijfeld zult u dhr Liebergen kennen. Hij is al ruim dertig jaar verbonden aan hetMuseum voor Religieuze Kunst in Uden. Jarenlang als directeur, momenteel werkt hij daar als conservator .Onze spreker sprak deze avond vooral over het ontstaan en omgaan van religieuze kunst.
Verder ging hij in over het ontstaan van het Christendom in Nederland en hoe
zich dat ontwikkelde – heel specifiek – in noordoost Noord Brabant. Ook ging hij in op de vraag wat onze eigen opvoeding te maken heeft met hoe wij tegen bepaalde afbeeldingen aankijken.
23-10- 2012:
Op 23 oktober hield Eric Kolen een lezing genaamd:
“Eer, schande & humor, volksgebruiken van het oude Brabant”, een voordacht over volksgebruiken van het preïndustriële, katholieke Brabant.’ Ofwel, hoe zag het leven eruit van een gewone Brabantse mens tot aan het midden van de 20steeeuw?  Het leven van de Brabantse mens speelde zich destijds voornamelijk af binnen de contouren van door met name de katholieke kerk aangegeven kaders. Wie zich niet hield aan die zeden en gebruiken en “af en toe neffe ‘t potje pieste” kreeg te maken met soms keiharde sancties. Van de wieg tot het graf was het leven geprogrammeerd en die levensloop werd gelardeerd met allerlei rituelen.
Eric Kolen was leraar en van 1981 tot 1991 secretaris van de Stichting Brabants Heem.
Voor Omroep Brabant produceerde en presenteerde Eric Kolen de afgelopen 22 jaar programma’s  als ‘BrabantLeeft!’ waarin de Brabantse cultuurhistorie en natuurbeleving centraal stonden.

25-09- 2012:
Stadsarcheoloog Richard Jansen was op 25 september onze gastspreker met de lezing “Archeologisch onderzoek in de gemeente Oss”.
Dhr. Jansen gunde ons o.a. een kijkje in het Vorstengrafdonk. Uiteengezet werd hoe een grafheuvel werd opgebouwd. Dia’s werden vertoond van de gevonden urnen van aardewerk en uiteraard de bronzen emmer met het bekende kromzwaard. Via verhalen over Ussen waar veel sporen van woon-stal boerderijen zijn aangetroffen en de Horzak waar zelfs mallen voor bronzen voorwerpen zijn gevonden,  ging dhr. Jansen verder in op Lithse vondsten zoals zwaarden, elementen van een Bataafse tempel, scherven en houten schaatsen. Op deze avond werd het verleden geëtaleerd en zodoende beleefbaar gemaakt. Het was een geweldig interessante avond.

24-04- 2012:
Op 24 april heeft dhr. Peter v.d. Lavoir de lezing ” De geschiedenis van de fotografie” verzorgd, waarbij is ingegaan op de historie van de fotografie als een medium dat in het verleden zaken en personen die nu verdwenen zijn heeft vastgelegd, waardoor wij ze nu nog kunnen kennen.
PERSBERICHTEN